Vizualizare stire

HOME » Stiri » ?COALA GIMNAZIAL? „TAKE IONESCU”, RÂMNICU VÂLCEA PROGRAMUL CONCURSULUI NA?IONAL INTERDISCIPLINAR ”LA ?COALA CU CEAS” DISCIPLINA ISTORIE EDI?IA a XXIII-a 01.02.2020 Vineri, 31.01.2020, ora 1600 - sosirea participan?ilor din jude?ele ??rii ?i cazarea

?COALA GIMNAZIAL? „TAKE IONESCU”, RÂMNICU VÂLCEA PROGRAMUL CONCURSULUI NA?IONAL INTERDISCIPLINAR ”LA ?COALA CU CEAS” DISCIPLINA ISTORIE EDI?IA a XXIII-a 01.02.2020 Vineri, 31.01.2020, ora 1600 - sosirea participan?ilor din jude?ele ??rii ?i cazarea
Adaugat Luni, 13 Ianuarie 2020


PROGRAMA ISTORIE
CONCURSULUI NA?IONAL INTERDISCIPLINAR
”LA ?COALA CU CEAS”- ISTORIE
EDI?IA a XXII-a
01 FEBRUARIE 2019Clasa a V-a

Alfabetul istoriei-reconstituirea trecutului
• Izvoarele istorice
• Perceperea timpului ?i a spa?iului; cronologia istoriei; periodizare; spa?iul istoric

Preistoria
• Primii oameni
• Revolu?ia neolitic? – via?a oamenilor, sedentarizare, economie
• Inventarea metalurgiei- tehnologie ?i consecin?e asupra vie?ii oamenilor

Orientul Antic
• Mediul natural ?i via?a cotidian?: locuin?a, hrana, familia, a?ez?ri (sat ?i ora?), economia, practici sociale
• Studii de caz: - Ora?ul – stat Babilon - Temple ?i piramide
• Popoare ?i civiliza?ii pe harta Orientulului Antic
• Studii de caz: - Chinezii
- Evreii
• Inventarea scrierii- de la pictograme la alfabet
• Studii de caz: - Epopeea lui Ghilgame?
-Codul lui Hammurabi

Civilizatia greaca si sinteza elenistica
• Mediul natural ?i ocupa?iile grecilor
• Studiu de caz: Ceramica între utilitate ?i art?
• Adev?r ?i legend? : Legendele Olimpului; R?zboiul troian
• Polis-ul: organizare intern?: Atena ?i Sparta
• Procesul de colonizare

R?zboaiele grecilor: r?zboaiele medice, r?zboiul peloponeziac
• Studiu de caz: - B?t?lia de la Maraton
• Alexandru Macedon ?i civiliza?ia elenistic?
• Frumos ?icunoa?tere în lumea greac?
• Studii de caz: - Acropola atenian?
• Mo?tenirea lumii grece?ti (sculptura, teatrul, cunoa?terea?tiin?ific?)
Clasa a VI-a

C?l?tori ?i c?l?torii –Europa ?i Lumea Nou?
• C?l?toriile ?i percep?ia spa?iului în Evul Mediu; mijloace de transport
• Marile descoperiri ale europenilor, drumuri ?i teritorii ;consecin?e asupra vie?ii oamenilor
• Studiu de caz: Lumea Noua : cunoastere, misionarism si exploatare

Geneza spiritului modern
• Renasterea : geneza spiritului modern, umanismul
• Studii de caz: -Leonardo da Vinci si Michelangelo Buonarroti
- Niccolo Machiavelli
-Giordano Bruno si Galileo Galilei
-William Shakespeare
• Reforma.Contrareforma
• Studiu de caz: Barocul
• Absolutismul
• Studii de caz:- Soliman Magnificul
- Ludovic al XIV-lea.Palatul Versailles
- Petru cel Mare

Clasa a VII-a

Lumea la sfâr?itul secolului al XIX-lea ?i începutul secolului al XXlea
• Marile alian?epolitico-militare în lume
• Primul R?zboi Mondial. Evolu?iaalian?elor. Fronturile de lupt?
• Studii de caz: -Revolu?ia industrial? ?i r?zboiul. Noul armament ?i victimele lui
- Via?a în tran?ee?i frontul de acas?
• România ?i Primul R?zboi Mondial
• Tratatele de pace. Noua hart? a Europei

Perioada interbelic?: o lume în schimbare
• Via?a cotidian?: organizarea ora?elor, lumea rural?, inven?iile?ivia?a casnic?, divertismentul, s?n?tatea oamenilor, cultura
• Studii de caz: - Femeia în via?a public?
-Cinematograful – art? ?i industrie
• Crize economice
• Cet??ean?i stat în democra?ie?i în totalitarism
• Studii de caz: -Un model democratic - SUA
- Comunismul. Nazismul


Lumea în r?zboi
• Rela?iile interna?ionale. Agresiunea statelor totalitareClasa a VIII-a

Civiliza?ii preistorice ?i antice
• Geto-dacii ?i contactele cu lumea mediteranean?
• Regalitate ?i religie
• Integrarea geto-dacilor în lumea roman?

Romanitatea oriental? în mileniul marilor migra?ii
• Romanitate ?icre?tinism
• Formarea poporului român ?i a limbii române

Statul medieval ?iinstitu?iile sale
• Forma?iunile politice române?ti?i statele vecine
• Transilvania de la voievodat la principat
• Întemeierea statelor medievale române?ti : ?ara Româneasc?, Moldova, Dobrogea

??rile române ?i statele vecine între diploma?ie?i confruntare
• Voievozii români în lupta antiotoman? : Mircea cel B?trân, Iancu de Hunedoara, Vlad Tepe? , ?tefan cel Mare, Mihai Viteazul
• Anul 1600 – MihaiViteazul
• Politic? ?idiploma?ie în secolele al XVII lea – al XVIII lea : Matei Basarab, Vasile Lupu, ?erban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu ?i Dimitrie Cantemir

 

© Copyright ISJPH 2009