ZEST4EDU – O nouă dimensiune în educație

PREZENTAREA PROIECTULUI

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “Go Ahead” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia, implementează „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educatie de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație – cod PN2022

Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2012-2021

DURATĂ IMPLEMENTARE:  16 nov. 2020 – 15 mai 2023 (30 luni)

LOCALIZARE PROIECT:

 • Sud-Muntenia – județul Prahova
 • Nord-Est – judetul Neamț

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia, implementează „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educatie de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1: Combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției în sistemul educational prin imbunatatirea participarii scolare a minim 40% din elevii din grupul tinta principal cu 10% si cresterea ratei de tranzitie in invatamantul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fata de situatia initiala colectata la inceputul proiectului, in 19 scoli din judetele Neamt si Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotari, activitati si suport material pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activitati pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educatie parentala cu 200 de parinti desfasurate pe o durata de 2 ani scolari.

OS2: Cresterea numarului de cadre didactice/personal din educatie din scolile tinta instruite cu minim 200 si certificate cu minim 160 in ceea ce priveste lucrul cu elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare purtatoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative in procesul de predare-invatare a copiilor cu CES),  workshopurilor de tip “Affirmative Art” si activitatilor de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioada de 2 ani scolari.

OS3: Extinderea vizibilitatii abordarii introduse de Zest4edu si a activitatilor bilaterale romano-norvegiene, de la nivelul judetelor PH si NT cel putin la nivelul regiunilor Sud-Muntenia si Nord-Est prin evenimente si schimburi de bune practici (1 conferinta nationala, 6 campanii de informare si constientizare pe teme legate de dezvoltare personala, 19 workshopuri de promovare a conceptului de affirmative art,1 schimb de bune practici cu 160 de participanti din Romania si 2 din Norvegia, 19 entitati care aplica cunostintele dobandite in proiect ) si 1 studiu de impact al masurilor aplicate in proiect, pana la finalul proiectului.

GRUPURI ȚINTĂ PRINCIPALE

ü  590 copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 444.

ü  60 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 46

GRUPURI ȚINTĂ SECUNDARE

ü  200 părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale

ü  200 personal din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș.a), care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale

ü  100 persoane care vor beneficia de activitățile ce se vor derula în cadrul proiectului, cu scopul promovării incluziunii sociale

INDICATORI DE PROGRAM

 • Număr de copii sau tineri cu cerințe educaționale speciale (CES) care au primit servicii de suport – 60
 • Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit servicii de suport – 590
 • Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10% – 260
 • Rata de tranziție în învățământul secundar superior (clasa a IX-a) (ISCED 3) în școlile sprijinite – creștere de la 79,27% la 80,83%
 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES – 2
 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii – 2
 • Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii – 160 (certificate)
 • Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES – 160 (certificate)
 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin – 175
 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au primit sprijin – 25
 • Nivelul de satisfacție privind parteneriatul – 6
 • Nivelul de încredere între entitățile din Statul Beneficiar și Statele Donatoare, care cooperează  – 6
 • Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral – 80%
 • Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare – 1
 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar – 160
 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statele Donatoare – 2

PARTENERI

Inspectoratul Școlar Județean Prahova este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Educației, organizat la nivelul județului Prahovași care acționează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, prevăzute de Legea educațieinaționale nr. 1/2011, în domeniul învățământului preuniversitar.Sarcina sa principală este coordonarea și monitorizarea  școlilor de toate nivelurile din județul Prahova. Asta înseamnă 210 de școli cu personalitate juridică, cu 9500 de angajați: profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic și 102000 de elevi și copii, de la 3 la 19 ani. Inspectoratul Școlar Județean Prahova a implementat mai multe programe având ca grupuri țintă copii și tineri romi, copii și tineri lăsați în urmă de părinții plecați la muncă în străinătate, copii și tineri cu dizabilități, alți copii și tineri din comunități dezavantajate. (www.isj.ph.edu.ro),

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ îşi asumă misiunea de a moderniza şi optimiza calitatea învăţământului, oferind beneficiarilor alternative educaţionale diversificate, în şcoli rurale şi urbane moderne. ISJ Neamţ acţionează pentru consolidarea procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, dobândirea de competenţe cheie şi o bună incluziune socială, respectând principiul egalităţii de şanse şi de dezvoltare a unei societăţi bazate pe cunoaştere, în actualul context european.

În judeţul Neamţ, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ: asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ; asigură calitatea învăţământului şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară; înfiinţează, cu avizul Ministerului Educaţiei, unităţi şcolare ale învăţământului de stat; asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor pe durata învăţământului obligatoriu; coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic; organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar; coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe.

Pentru Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, a fi în serviciul comunităţii este o obligaţie şi o atitudine asumată. De asemenea, considerăm ca transparenţa deciziilor şi acţiunilor de care suntem răspunzători este menită sa asigure o mai bună cunoaştere reciprocă între cei doi poli ai actului de educaţie: şcoala şi elevul cu familia lui.  (www.isjneamt.ro),

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală înființată în august 2017 a cărei Misiune este schimbarea la nivel educațional (șanse egale la educație, incluziune socială, creșterea calității actului educațional). Furnizor autorizat de formare, de informare și consiliere profesională, Asociația GO AHEAD susține DEZVOLTAREA PERSONALĂ și propune un CONCEPT INOVATOR pentru îmbunătățirea rezultatelor educaționale, profesionale și personale.  GO AHEAD promovează activ educația de calitate punând accent pe importanța dezvoltării abilităților socio-emoționale și pe integrarea tehnologiei în procesul educațional formal și non-formal prin activități de formare dedicate adulților, profesorilor și viitorilor consilieri, respectiv prin activități de consiliere și dezvoltarea de competențe socio-emoționale dedicate copiilor.

Proiectele pe care le dezvoltăm și implementăm:

•    formare profesională continuă pentru adulți și profesori

•    coaching și dezvoltare personală pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice

•    consiliere, orientare în carieră a copiilor, tinerilor și adulților

•    formare profesională pentru adulți pentru a deveni Consilieri pentru dezvoltare personală

(www.go-ahead.ro )

FUNDAȚIA ART FOR CHANGE are sediul în Norvegia și a fost fondată de către Eirik Jarl Trondsen pentru a sprijini proiectele comunitare de dezvoltare care au început în Africa de Est și care au un impact în viața tinerilor. Fundația se concentrează în special pe arta afirmativă (  Affirmative Art) și folosește această metodologie pentru a crea schimbări pozitive în viața oamenilor. Prin Art for Change, cineva are ocazia să sprijine tinerii în căutarea viselor lor. Activitatea Fundației Art for Change se concentrează în Africa de Est, Europa de Nord și de Est.  (www.affirmativeart.org)

FINANȚATOR

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a administrat scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate grupurilor dezavantajate și comunităților sărace și izolate, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local. Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:

ü  incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi)

ü  dezvoltare socio-economică

ü  egalitate de șanse

ü  combaterea sărăciei

ü  dezvoltare comunitară

ü  educație

Funcționând sub deviza „O organizaţie pentru oameni şi problemele lor”, FRDS are drept misiune sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor sărace şi a altor categorii vulnerabile din România, prin promovarea şi suportul acordat iniţiativelor locale orientate către binele comun, identificate, înaintate şi realizate în mod participativ, prin implicarea comunităţii.

Obiectivul strategic al FRDS este realizarea unei schimbări de atitudine şi mentalitate pe multiple planuri (individual şi instituţional, local şi naţional) prin demonstrarea faptului că acolo unde există voinţa în rezolvarea unei probleme, există şi soluţii în acest sens.

Considerăm că adaptarea la contextul socio-economic şi cultural actual, astfel încât să continuăm a rămâne o organizaţie eficientă care să servească interesului public prin transferul de cunoştinţe şi experienţa în domeniul dezvoltării sociale şi pentru incluziunea socialăhttps://frds.ro/

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, a Liechtensteinului și a Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 15 țări din Europa Centrală și de Sud și cu țările baltice. Pentru perioada 2014-2021, a fost alocată suma de 2,8 miliarde EUR. Granturile SEE în cuantum de 1,5 miliarde EUR sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori și sunt disponibile în toate cele 15 țări. Granturile Norvegiene în cuantum de 1,3 miliarde EUR sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Pentru Perioada 2014-2021 România a fost prima țară care a semnat Memorandumurile de înțelegere în 13 octombrie 2016 și beneficiază de o alocare de 275.2 milioane Euro prin granturile SEE și 227.3 milioane Euro prin granturile norvegiene (o alocare totală de 502 milioane de euro)

Fondurile acordate României sunt alocate către 12 programe și pentru Fondul pentru Relații Bilaterale. https://www.eeagrants.ro

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021.
Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.
Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE și/sau Norvegiene, accesaţi www.eeagrants.ro

”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă