Concurs directori

Concurs directori 2017

ANUNT- CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR:

Organizarea si desfasurarea probei de INTERVIU pentru ocuparea prin detasare in interesul invatamantului a functiilor vacante de director/director adjunct, an scolar 2017-2018
—————————————————————————-
METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE ÎNVATAMANT PREUNIVERSITAR

CALENDARUL ORGANIZARII SI DESFASURARII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR VACANTE DE DIRECTOR SI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITATILE DE ÎNVATAMANT PREUNIVERSITAR
Informatii despre concursul pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de învatamant preuniversitar

Lista unitatilor de învatamant cu personalitate juridica care au functii de director si director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada iunie – august 2017

Fisa postului Director unitate de Invatamant

Fisa postului Director -adjunct unitate de Invatamant


Concurs directori 2016

COMUNICAT                  In conformitate cu prevederile art.20 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt  preuniversitar aprobata prin O.M.E.N.C.S. nr. 5080 /31.08.2016, Consiliul de administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, intrunit in data de 16.12.2016, a validat rezultatele obtinute, cu exceptia concursului pentru functia de director de la Scoala Gimnaziala  „Traian Savulescu” Izvoarele. In acest caz, invalidarea s-a facut in baza art.15 alin.4, coroborat cu art.25, alin.2, din Metodologia invocata mai sus .

—————————————————————————————————————————————————————-

Rezultatele înregistrate in urma solutionarii contestatiilor la proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar din judetul PRAHOVA

—————————————————————————————————————————————————————–

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Prahova

—————————————————————————————————————————————————————–

In atentia candidatilor promovati pe mai multe functii

——————————————————————————————

ANUNT

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova anunta organizarea concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si de director adjunct din toate unitatile de învatamânt de stat din judetul Prahova (conform tabelului care însoteste acest anunt).

Concursul se organizeaza în baza Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar, aprobate prin OMENCS nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea functiei vacante de director sau de director adjunct din unitatile de învatamânt de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a functiei de director în gradinite sau de director adjunct din unitati de învatamânt, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diploma de licenta/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului national de experti în management educational, conform prevederilor art. 246 alin. (3) si art. 257 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sunt titulare în învatamântul preuniversitar, având încheiat contract de munca pe perioada nedeterminata, au cel putin gradul didactic II sau titlul stiintific de doctor în domeniul în care îsi desfasoara activitatea;

d) dovedesc calitati profesionale, manageriale si morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani scolari lucrati efectiv la catedra în functii didactice sau în functii de conducere din unitati de învatamânt/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori în functii de îndrumare si control din inspectorate scolare/ functii de specialitate specifice Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada în care si-au desfasurat activitatea;

e) nu au fost sanctionate disciplinar în ultimii 4 ani scolari anteriori anului desfasurarii concursului, lucrati efectiv la catedra, în functii didactice sau în functii de conducere din unitati de învatamânt/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice ori în functii de îndrumare si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice în Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, indiferent de perioada în care si-au desfasurat activitatea;

f)  nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o functie de conducere în învatamânt prin hotarâre judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

h)  nu au avut statutul de „lucrator al Securitatii” sau „colaborator al Securitatii”.

Dosarele candidatilor se vor depune electronic, în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016, conform Procedurii de înscriere electronica a candidatilor pentru ocuparea functiilor vacante de director / director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat, care va fi disponibila pe site-ul inspectoratului scolar judetean www.isj.ph.edu.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea stricta a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobata prin OMENCS nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisa va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu si de evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfasura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016, în locatiile stabilite de inspectoratul scolar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fisele posturilor pentru director si director-adjunct, lista functiilor vacante si lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afi?eaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar.

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0244577699, de luni pâna vineri, între orele 9.00 – 16.00.

Lista functiilor de director/ director adjunct scoase la concurs

Calendarul desfasurarii concursului pentru ocuparea functiilor de director/ director adjunct

O R D I N 5080, al MENCS, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar

Puteti consulta toate informatiile pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

Tot ce trebuie sa stii despre concursurile pentru directorii de scoli
Modele itemi proba scrisa concurs directori