LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

TRANSPARENȚA VENITURILOR  – ISJ PRAHOVA – MARTIE 2018

DATE DE CONTACT INSPECTORI SCOLARI ISJ PRAHOVA

Legea 544 privind accesul la datele de interes public

Legislatia aplicabilă:

Formulare

LISTA documentelor de interes public emise de ISJ conform Legii nr. 544/2001

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ISJ

2. Structura organizatorică, programul de funcționare și programul de audiențe

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ISJ, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice

4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

5. Starea învăţământului

6. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al ISJ şi bilanţul contabil

7. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei

8. Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate

9. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

I. Organizarea şi funcţionarea generală a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

1. Programe şi strategii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

1.1.Legislatie:

Legea Educatiei Nationale  nr. 1/2011;

Regulamentul cadru de organizare si functionare al inspectoratelor scolare OMECTS 5530/5 oct. 2011, completat si modificat cu  OMECS 3400/18 martie 2015;

Legea calitatii nr. 87/2006;

Programul de Guvernare in vigoare;

Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Consiliului de administratie al ISJ -OMECTS 5530/5 oct. 2011-Anexa nr. 1;

Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Consiliului Consultativ al ISJ – OMECTS 5530/5 oct. 2011-Anexa nr. 2;

Strategii MECS

1.2 .Organigrama ISJ Prahova

1.3 .R.O.I al ISJ Prahova /   R.O.I al ISJ Prahova (actualizat 3325/15.09.2017)

1.4 .Programul de audiente al Inspectorilor Scolari Generali; al inspectorilor din organigrama ISJ ; al compartimentelor; date de contact

1.5 .Raportul privind starea invatamantului –an scolar 2014-2015

- RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

Prezentare_RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

1.6 . Planul  managerial al ISJ Prahova 2017-2018-strategii ale ISJ Prahova

Planul  managerial al ISJ Prahova 2016-2017-strategii ale ISJ Prahova

1.7.Graficul unic de inspecţie şcolară in anul scolar 2017-2018

Proiectarea activitatilor de indrumare si control 2017-2018

.Graficul unic de inspecţie şcolară in anul scolar 2016-2017

2. Lista partenerilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi a protocoalelor  de colaborare în parteneriat;

-Protocoale de colaborare-lista protocoale

-Parteneri : Institutita Prefectului- Prahova , Consiliul Judetean- Prahova,  Tribunalul Prahova, Directia de Sanatate Publica- Prahova, Directia Sanitar Veterinara- Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta- Prahova, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova,Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti,etc)

II. Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare, evidenţă informatizată

 1. Reţeaua, profilul şi datele de contact ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova (invatamant de stat de masa si  special, invatamant particular) ;unitati de invatamant vocational;unitati de invatamant  cu frecventa redusa;unitati de invatamant “A II-a sansa”; unitati de invatamant ce ofera servicii “ Scoala dupa scoala ”(avizate de catre ISJ Prahova);Centrul de Excelenta.
 2. Statistici privind aprobarea/realizarea  planului de şcolarizare 2015-2016;
 3. Normative referitoare la funcţionarea personalului didactic-auxiliar si nedidactic în sistemul de învăţământ;
 4. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit 2014-2015;metodologia de acordare a gradatiilor de merit a a anului scolar in curs;
 5. Programe  naţionale de sprijin pentru elevi (rechizite scolare gratuite ;Euro 200 -pt. achizitionare calculatoare; manuale scolare in  inv. obligatoriu; manuale scolare cls. XI, XII;  bani de liceu; bani pt. scoala  profesionala; laptele si cornul; decontare transport elevi-);

-Legislatia care sustine programele de sprijin;

-Lista beneficiarilor acestor programe in judetul Prahova

III. Curriculum

 1. Planuri-cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ;
 2. Lista manualelor avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Stiințifice;
 3. Structura anului şcolar în curs- OMECS 4496/2015 modificat cu OMECS 5079/31.08.2015;
 4. Graficul desfăşurării consfătuirilor judeţene/cercurilor metodice  pe discipline si domenii;
 5. Arondarea si desfasurarea cercurilor pedagogice;
 6. Lista profesorilor metodişti şi a membrilor consiliilor consultative; legislatia si reglementarile MECS care sustin activitatea profesorilor metodisti;
 7. Aspecte urmarite in activitatea   de inspecţia speciala/curenta /I.S.G.E.I- OMECS 5547/06.10.2015 ;descriptori de calitate urmariti in acord cu Legea 87/2006; legislatia care sustine aceste activitati-OMECS 5547/06.10.2015; - HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant;-HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar
 8. Regulamente / metodologii şi grafice privind organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obtinute la Olimpiadele si concursurile scolare;
 9. Metodologii şi calendare privind organizarea examenelor naţionale -reglementări legale privind admiterea în învăţământul liceal/privind examenul de bacalaureat;
 10. Rezultatele examenelor nationale -an scolar 2015-2016 (Evaluarea Nationala 2016)
 11. Invatamant particular si alternative educationale; legislatia care sustine  aceasta forma de invatamant.
 12. Invatamant pentru minoritati; legislatia care sustine aceasta forma de invatamant.
 13. Invatamant special; legislatia care sustine aceasta forma de invatamant.
 14. Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Prahova.

IV. Management

IV.1. Management Instutitonal-

– Graficul unic de inspecţie şcolară;

-Aspecte urmarite in activitatea   de inspecţie tematica/I.S.G.E.I- OMECS 5547/06.10.2015 ;

-Descriptori de calitate urmariti, in acord cu Legea 87/2006; legislatia care sustine aceste activitati: HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant;-HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar.

IV.2. Resurse umane

  1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, dictice auxiliare şi nedidactice, la nivelul judeţului Prahova –an scolar 2015-2016;
  2. Dezvoltarea resurselor umane;legislatia in vigoare ;graficul de activitati desfasurate de catre inspectorii ISJ Prahova in vederea punerii in aplicare a legislatiei in vigoare;
  3. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  4. Lista posturilor didactice rezervate/ vacante conform etapelor prevăzute în calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  5. Graficul şedinţelor publice de repartizare a posturilor didactice.

IV.3. Dezvoltarea resurselor umane;

-          legislatie;graficul de activitati desfasurate de catre inspectorii ISJ Prahova in vederea punerii in aplicare a legislatiei in vigoare.

IV.4. Activitati extracurriculare;activitati de educatie permanenta-legislatia care sustine aceste activitati; graficul activitatilor.

IV.5 Programe şi  proiecte cu finanţare europeană derulate- legislatia care sustine aceste activitati; lista proiectelor in care este implicat ISJ Prahova.

IV.6 Proceduri

V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă

 1. Resursele financiare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova;
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar;
 3. Bilanţ contabil şi execuţie financiară;
 4. Planul anual de achizitii;
 5. Rezultate ale licitatiilor.

VI. AUDIT

-Aspecte urmarite in misiunile de audit financiar;

-Planul anual de audit public intern;

VII. Juridic

-portalul instantelor de judecata- portal.just.ro

-echivalari acte studii-lista documentelor necesare;

-Colegiul de disciplina de pe langa ISJ Prahova-Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului de disciplina de pe langa ISJ  Prahova-OMECTS  3866/02.05.2012;

VIII. Tehnic-

-procedura MECS pt. aprobarea schimbarii de destinatie a imobilelor (constructii,teren) ale unitatilor de invatamant ;

-Achizitii prin SEAP –legislatie specifica- OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; notificari ANRMAP;

-acces catre SEAP  :   www.e-licitatie.ro

IX. Secretariat – Registratură

-Program de lucru ; date de contact institutie;

-Lista documentelor  necesare eliberarii duplicatelor pentru acte de studii;procedura de urmat.

-Lista documentelor necesare persoanelor  care pleaca in strainatate; formulare ; procedura de urmat;

- nomenclatorul  arhivistic -termene de păstrare a documentelor primite sau elaborate de minister, unităţi şcolare şi alte unităţi subordonate.

Arhiva

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in sedinta extraordinara, intreruperea cursurilor scolare in data de 23.03.2018, in toate unitatile de invatamant preuniversitar de pe teritoriul judetului Prahova.
Mai multe detalii gasiti in documentul anexat.
OLIMPIADA NATIONALA DE FIZICA 2018, BREAZA, JUDETUL PRAHOVA
Participantii sunt asteptati duminica, 01 aprilie 2018.
Festivitatea de deschidere va avea loc duminica, 01 aprilie 2018, ora 17,00.
Nota: Toti elevii participanti, impreuna cu profesorii insotitori, vor fi cazati la Colegiul National Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza.
Masa va fi asigurata tot de catre  Colegiul National Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza.
Persoana de contact din partea Colegiul National Militar “Dimitrie Cantemir” din Breaza: Cornelia Badila, tel: o729505576

Starea invatamantului la nivelul judetului Prahova
semestrul I al anului scolar 2017-2018

Informatii referitoare la procesul de elaborare, depunere si evaluare a proiectelor de manuale scolare, utile autorilor de manuale

  Anunt depunere proiecte de manuale scolare
  Adresa inaintare depunere proiecte manuale
  Anexa 1_Declaratie Manuscris 2018
  Anexa 2_Registru electronic depunere proiecte manuale
  Anunt reguli depunere
  Pentru mai multe detalii puteti accesa si site-urile:

Procedura de suspendare a cursurilor scolare

Pentru perioadele anului scolar caracterizate de conditii meteorologice extreme, conducerea unitatilor de invatamant poate suspenda pe o perioada determinata cursurile scolare, conform art.9 alin. 4, lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al unitatilor de invatamant preuniversitar OMEN 5079/31.08.2016, cu modificarile si completarile ulterioare: “la cererea directorului, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii, cu aprobarea inspectorului scolar general”. Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei scolare, pana la sfarsitul semestrului, respectiv al anului scolar.

Aceste precizari sunt facute si in procedura de suspendare temporara a cursurilor, stabilita de catre Inspectoratul Scolar Judetean Prahova in temeiul legislatiei prezentate, transmisa unitatilor de invatamant si afisata pe site-ul I.S.J.Prahova.

Inspectoratul Scolar Judetean Prahova anunta ca luni, 26 februarie 2018, cursurile se vor desfasura dupa programul normal in toate unitatile scolare din judetul Prahova.
In functie de evolutia conditiilor meteorlogice, conducerile unitatior de invatamant, in conformitate cu ROFUIP, sau Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, pot decide alte masuri, care vor fi comunicate in timp util.
Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2018

Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie
2018) se vor desfasura în perioada 12-22 februarie 2018.
În judetul Prahova s-au înscris pentru aceasta sesiune 5611  elevi din clasele a XII-a si a XIII-a si
absolventi din promotiile anterioare (4987 elevi din promotia curenta si 624
candidati din serii anterioare). În sesiunea iunie-iulie 2017 au fost înscrisi
5059 de candidati.

Conform calendarului aprobat prin OMEN Nr. 4792 /
31.08.2017,
proba
de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna (proba A)
se va desfasura în
zilele de 12 si 13 februarie. Vineri, 16 februarie, respectiv în zilele de 19 si 20 februarie se va desfasura evaluarea competentelor digitale (proba D).
Probele se încheie cu evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de
circulatie internationala (proba C) – 21 si 22 februarie.

La nivelul judetului Prahova sunt 42 de centre
de examen pentru evaluarea competentelor lingvistice si digitale. La cele trei
probe sunt asteptati sa participe:

·
Proba A: 5070 candidati din care 83 candidati din serii anterioare

·
Proba C: 4737 candidati (limba engleza –4295 , limba franceza –418 , limba
germana –7 , limba spaniola –17 )

·
Proba D:4992 candidati

Probele scrise ale examenului national de
Bacalaureat din prima sesiune sunt programate între 25 si 28 iunie.

24 IANUARIE
ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Azi, 24 Ianuarie, într-un moment aniversar, de sarbatoare a ceea ce timp de secole a reprezentat idealul tuturor românilor: UNIREA, avem prilejul sa onoram o pagina ilustra din istoria noastra, din ceea ce suntem si am devenit în ultimul veac si jumatate.

Se împlinesc 159 de ani de la primul pas important pe calea înfaptuirii statului national unitar român si se cuvine sa binecuvântam acest prim pas, asa cum Vasile Boerescu se adresa în cadrul lucrarilor Adunarii în dimineata zilei de 24 Ianuarie: ,,A ne uni asupra principiului Unirii este a ne uni asupra persoanei ce reprezinta acest principiu. Aceasta persoana este Alexandru Ioan Cuza, domnul Moldovei. Sa ne unim asupra acestui nume si posteritatea ne va binecuvânta, tara ne va întinde mâinile si constiinta noastra va fi împacata ca ne-am împlinit o dorinta sfânta”.
Si Cuza a fost ales în unanimitate de voturi, în contra hotarârii acelora care au vrut sa fie despartite Moldova si Tara Româneasca. Prin propriile-i forte, poporul român a realizat Unirea, cum declara M. Kogalniceanu în 1862: ,,Unirea natiunea a facut-o”.
Punând bazele României moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etapa esentiala pe drumul unitatii nationale, a carei întregire deplina avea sa se înfaptuiasca în 1918.
An de an retraim, cel putin la nivel de poveste, ceea ce au facut stramosii nostri pentru tot ce înseamna azi România.

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a însemnat o dezvoltare deosebita a învatamântului românesc. Legea Instructiunii Publice, promulgata în 1864, cuprindea, între principiile de baza, obligativitatea si gratuitatea instructiei publice primare. Se instituia laicizarea, se prevedea o singura program scolara, iar pentru a implementa eficient aceasta reforma definitorie pentru evolutia statului, se acorda o importanta deosebita pregatirii cadrelor didactice. Si azi, ca si în trecut avem nevoie de mari reforme si nu doar în învatamânt.
Trebuie sa învatam din exemplul unor barbati ca Mihail Kogalniceanu, Ion C. Bratianu, Alexandru Ioan Cuza. Trebuie sa învatam din întelepciunea lor, din vointa lor de a pune deoparte interesele personale, atunci când obiectivele natiunii cereau sa actioneze împreuna. Numai asa vom fi la înaltimea înaintasilor nostri, carora sarbatoarea de azi le aduce un omagiu de recunostinta.
Si sa nu uitam mesajul domnitorului Cuza: Va iubiti patria, veti sti a o întari. Sa traiasca România!15 ianuarie, ziua lui Eminescu, Ziua Culturii Nationale
Omul deplin al culturii Române… o constiinta de cultura deschisa catre tot”, scria Constantin Noica despre Mihai Eminescu.
De ce a fost aleasa ziua lui Eminescu drept zi a Culturii Nationale? Mai sunt citite si mai plac versurile sale, ajunse in aproape toate colturile lumii?

Sute de pagini de poezie, proza, proiecte dramatice, traduceri, prelucrari si adaptari, chiar si o schita a unei gramatici sanscrite sau un dictionar de rime, compun o opera vasta si originala, lirica, nihilista, eroica, fantastica, cosmogonica, didactica si polemica care arata o minte iscoditoare, o buna educatie filosofica si o vointa uriasa de a stapâni multe domenii.
Ar fi meritat un Nobel pentru literatura, dar acest premiu nu se acorda postum”, afirma academicianul Eugen Simion, fostul presedinte al Academiei Române, care a militat si a reusit, cu sprijinul Academiei, ca ziua de 15 ianuarie sa devina Ziua Culturii Nationale.
Parlamentul a aprobat aceasta lege in 2010, iar in expunerea de motive a initiatorilor legii se arata: ,,Ziua Culturii Nationale va fi, in viziunea noastra, o zi in care nu numai celebram un mare creator, dar si o zi de reflectie asupra culturii române, in genere, si a proiectelor culturale de interes national”.
Ca in fiecare an, Ziua Culturii Nationale este marcata in unitatile scolare din Judetul Prahova prin variate manifestari. In parteneriat cu Casa de Cultura ,,I.L.Caragiale” se desfasoara proiectul ,,Aproape de Eminescu” (Concursul de recitari ,,Ca un Luceafar am trecut prin lume…”, prezentari ale biobibliografiei poetului, lecturi expresive, desene tematice etc). De asemenea, Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu” din Ploiesti organizeaza in aceasta saptamâna Concursul Judetean ,,15 pentru Eminescu”, la care prticipa elevi din ciclul primar si gimnazial.

Joi, 11 ianuarie 2018, a fost semnat Acordul de Colaborare între Inspectoratul Scolar Judetean Prahova, reprezentat de catre domnul Nicolae Angelescu, inspector scolar general si Primaria orasului Aspropyrgos, din Republica Elena, reprezentata de catre domnul Athanasios Choupis, secretar general.
Astfel, partile convin sa colaboreze în domenii precum educatia tinerilor, patrimoniu cultural, politici educationale, sociale si ale formarii profesionale, educatie permanenta, cercetare stiintifica si suport tehnic pentru cercetare. De asemenea, lista poate fi completata cu alte domenii, subiecte sau proiecte în cazul în care ambele parti considera necesar.
Acordul de parteneriat a fost posibil datorita sprijinului acordat de catre domnul deputat Dragos Gabriel ZISOPOL, presedinte al Comunitatii elene din România, prezent, de asemenea, la ceremonia de semnare.
Orasul Aspropyrgos este situat la 15 km nord-vest de centrul orasului Atena. Cel mai important obiectiv economic al orasului este rafinaria Aspropyrgos, situata la sud de oras. Este cea mai mare din Grecia, cu o capacitate de prelucrare de 21.500 metri cubi pe zi.
În oras si în vecinatatea acestuia exista o importanta comunitate româneasca, constituita, cu precadere, în ultimii 20 de ani, prin urmare si un numar tot mai mare de copii si tineri de origine româna. Acordul de colaborare a fost încheiat pentru o perioada de 12 luni si a intrat în vigoare, urmând a se prelungi anual, automat, daca niciunul dintre parteneri nu va cere anularea lui.Echipa Inspectoratului Scolar Judetean Prahova anunta cu durere încetarea din viata a colegei noastre, prof. dr. Adriana Manolache, inspector scolar pentru învatamântul prescolar între anii 1990-2018, perioada în care a slujit aceasta institutie cu înalta tinuta morala, cu profesionalism, colegialitate, cu demnitate.
Ne dorim ca, pe drumul plin de lumina pe care a pornit, sa o însoteasca linistea, dragostea si respectul tuturor celor care au cunoscut-o!

Dumnezeu sa o odihneasca !

OLIMPICII INTERNATIONALI PRAHOVENI PREMIATI

Marti, 19 decembrie 2017, a avut loc festivitatea de premiere a olimpicilor internationali, la Palatul Parlamentului, de catre Ministrul Educatiei Nationale.
Elev CUCU TEODOR – clasa a XII-a, de la Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploiesti,  MEDALIE DE AUR LA OLIMPIADA INTERNATIONALA DE LINGVISTICA
Profesori indrumatori:
Nicolae Angelescu-matematica
Carmen Olteanu-limba româna
Elev BANU MATEI- clasa a XI-a, de la Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploiesti,
MEDALIE DE ARGINT LA OLIMPIADA INTERNATIONALA DE LINGVISTICA
Profesori indrumatori:
Radu Simion-matematica
Carmen Olteanu-limba româna
Elev DATCU GEORGE VALENTIN – clasa a XI-a, de la Colegiul National “Mihai Viteazul” Ploiesti,
MEDALIE DE BRONZ LA OLIMPIADA INTERNATIONALA “STIINTELE PAMÂNTULUI”
Profesori indrumatori:
Maria Marin -chimie
Florina Miricel-biologie
Adriana Radu-fizica

Gelu Hanganu-geografie

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU
M.E.N. – INSPECTORATELE SCOLARE – PERSONAL DE SPECIALITATE
7 – 8 DECEMBRIE 2017

În 7 si 8 decembrie 2017, la Busteni, a avut loc Intalnirea de lucru organizata de catre Ministerul Educatiei Nationale si Inspectoratul Scolar Judetean Prahova, la care au participat inspectori si personal de specialitate din 11 judete. In cadrul intalnirii au fost propuse pentru dezbatere urmatoarele teme:
1. Aplicarea prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
2. Modificari ale Codului Fiscal

3. Implementarea acestor acte normative în programul Edusal


VIZITA MINISTRULUI EDUCATIEI NATIONALE IN ORASUL VALENII DE MUNTE


Joi, 7 decembrie 2017, a avut loc, în prezenta ministrului Educatiei Nationale, domnul Liviu Marian Pop, inaugurarea unei noi gradinite pentru copiii din Valenii de Munte, Judetul Prahova.
Este vorba despre Gradinita cu Program Prelungit Nr. 5, structura a Gradinitei cu Program Normal Nr. 1 Valenii de Munte, care functioneaza cu 3 grupe de prescolari.
Gradinita a fost realizata dupa un proiect modern, conform standardelor europene, având o valoare de peste 2.200.000 lei, fonduri asigurate de catre Primaria orasului Valenii de Munte- 1.050.000 lei si Consiliul Judetean Prahova -150.000 lei. Noua gradinita din Valenii de Munte are peste 1060 metri patrati construiti si o suprafata de teren de peste 4000 de metri patrati si cuprinde trei sali de clasa dotate cu mobilier modern, doua sali de mese, bucatarie, cabinet medical, 3 dormitoare, sala de întâlnire parinti si loc de joaca pentru copii.
La inaugurare au fost prezenti, alaturi de primarul Florin Constantin si inspectorul scolar general al judetului Prahova, domnul Nicolae Angelescu: doamna Madalina Lupea, prefect al judetului Prahova, domnul Bogdan Toader, presedinte al Consiliului Judetean Prahova, domnul Emil Draganescu, subprefect al judetului Prahova, doamna Liliana Tenescu, inspector scolar general adjunct. De asemenea, au participat consilieri locali, inspectori scolari, directori de unitati scolare si numeroase cadre didactice.


IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI

REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care funcționează în anul școlar 2017- 2018

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – Avizarea programelor pentru disciplinelor opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii


- RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

Prezentare_RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017 Ghidul candidatului – Admiterea in invatamantul liceal si profesional cu durata de 3 ani, 2016 Tabel nominal cuprinzand punctajele candidatilor înscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit – sesiunea 2016 LISTA PERSONAL ISJ Prahova in anul scolar 2015-2016

Rezultate contestatii – Examen bilingv – mai 2016


Loturile judetului Prahova la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare

Unitati de invatamant particulare din judetul Prahova acreditate/autorizate la data de 1 aprilie 2016

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2015 – 2016

Raport privind activitatea Casei Corpului Didactic Prahova pe semestrul I 2015-2016

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN ANUL SCOLAR 2014-2015


SUBIECT
IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI
Ministerul Educatiei Nationale lanseaza în consultare publica proiectul legii manualului scolar. Documentul este disponibil mai jos, alaturi de expunerea de motive. Sugestiile, propunerile si opiniile celor interesati pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

21.09_Expunere de motive_LMS
21.09_Proiect_Legea manualului_0

Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 5.062/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizarii auxiliarelor didactice în unitatile de învatamânt preuniversitar
Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 5.061/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologarii utilizarii mijloacelor de învatamânt în învatamântul preuniversitar

HOTARARE INTRERUPERE CURSURI 20-21 septembrie 2017
RETEAUA unitatilor de învatamânt de stat care functioneaza în anul scolar 2017- 2018
RETEAUA unitatilor de învatamânt particulare care functioneaza în anul scolar 2017- 2018
Numarul de clase si elevi va suporta modificari pana la sfarsitul lunii septembrie, cand va fi finalizata situatia statistica de inceput de an scolar
Programul Centrului special de inscriere pentru elevii din alte judete- ADMITERE LA LICEU
Bacalaureat sesiunea speciala 2017
Graficul privind sustinerea inspectiilor speciale la clasa si al probelor practice, pentru Concursul National de Ocupare a Posturilor Vacante/ Rezervate/ Catedrelor Rezervate – Sesiunea 2017
PRECIZARI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE SESIUNEA 2017

GHIDUL CANDIDATULUI 2017-2018
- ADMITEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL LICEAL DE STAT -ADMITEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI
- ADMITEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL DUAL
Metodologie privind evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti

SESIZAREA NEREGULILOR SAU DISFUNCTIONALITATILOR LA EXAMENELE NATIONALE SE POATE FACE PRIN :
TEL VERDE NATIONAL: 0800801100 – Telefon gratuit la care cetatenii pot semnala neregulile aparute in organizarea si desfasurarea concursului.
De asemenea, eventualele fapte de cooruptie pot fi semnalate

TELVERDE AL INSPECTORATULUI SCOLAR 0800816244


SIMULARE EXAMENE NATIONALE MARTIE 2017
Calendarul simularii:
13 martie 2017 Limba si literatura romana – proba scrisa
(clasa a VIII-a);                                                                               Limba si literatura romana – proba scrisa Ea
(bacalaureat clasele a XI-a si a XII-a);
16 martie 2017 Matematica – proba scrisa (clasa a VIII-a)
Matematica/Istorie – proba scrisa a profilului,
proba Ec(bacalaureat –clasele a XI-a si clasele a XII-a)
17 martie 2017      Proba scrisa la alegere a profilului si specializarii,
proba Ed             (bacalaureat –clasele a XII-a)
31 martie 2017 Afisarea rezultatelor

-    Ordin_modificare_ordin_simulari_3150_2017 final
OMENCS 3004_04012017 privind organizarea simularii_EN cls a-VIII-a si BAC 2016-2017
Modele de subiecte

Gradatie de merit sesiunea 2017

-ORDIN Nr. 3.252 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2017
-ORDIN Nr. 3252/2017 din 14 februarie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.161/2016

-Ordinul ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

Concursul de selectie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului National de Experti în Management Educational, sesiunea 2017, seria a XI-a
– Lista candidatilor admisi in etapa de selectie online a cadrelor didactice in vederea constituirii Corpului National de Experti in Management Educational

Proiectele de programe scolare pentru clasele V-VIII, lansate în consultarea specialistilor si practicienilor

Consultarea se va derula in perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017.