LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

DATE DE CONTACT INSPECTORI SCOLARI ISJ PRAHOVA

Legea 544 privind accesul la datele de interes public

Legislatia aplicabilă:

Formulare

LISTA documentelor de interes public emise de ISJ conform Legii nr. 544/2001

1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ISJ

2. Structura organizatorică, programul de funcționare și programul de audiențe

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ISJ, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice

4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

5. Starea învăţământului

6. Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al ISJ şi bilanţul contabil

7. Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei

8. Contractele de achiziţii publice, cu excepţia celor clasificate

9. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

I. Organizarea şi funcţionarea generală a Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

1. Programe şi strategii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova

1.1.Legislatie:

Legea Educatiei Nationale  nr. 1/2011;

Regulamentul cadru de organizare si functionare al inspectoratelor scolare OMECTS 5530/5 oct. 2011, completat si modificat cu  OMECS 3400/18 martie 2015;

Legea calitatii nr. 87/2006;

Programul de Guvernare in vigoare;

Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Consiliului de administratie al ISJ -OMECTS 5530/5 oct. 2011-Anexa nr. 1;

Regulamentul-cadru de organizare si functionare al Consiliului Consultativ al ISJ – OMECTS 5530/5 oct. 2011-Anexa nr. 2;

Strategii MECS

1.2 .Organigrama ISJ Prahova

1.3 .R.O.I al ISJ Prahova /   R.O.I al ISJ Prahova (actualizat 3325/15.09.2017)

1.4 .Programul de audiente al Inspectorilor Scolari Generali; al inspectorilor din organigrama ISJ ; al compartimentelor; date de contact

1.5 .Raportul privind starea invatamantului –an scolar 2014-2015

- RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

Prezentare_RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

1.6 . Planul  managerial al ISJ Prahova 2017-2018-strategii ale ISJ Prahova

Planul  managerial al ISJ Prahova 2016-2017-strategii ale ISJ Prahova

1.7.Graficul unic de inspecţie şcolară in anul scolar 2017-2018

Proiectarea activitatilor de indrumare si control 2017-2018

.Graficul unic de inspecţie şcolară in anul scolar 2016-2017

2. Lista partenerilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi a protocoalelor  de colaborare în parteneriat;

-Protocoale de colaborare-lista protocoale

-Parteneri : Institutita Prefectului- Prahova , Consiliul Judetean- Prahova,  Tribunalul Prahova, Directia de Sanatate Publica- Prahova, Directia Sanitar Veterinara- Prahova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta- Prahova, Inspectoratul Judetean de Politie Prahova,Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti,etc)

II. Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare, evidenţă informatizată

 1. Reţeaua, profilul şi datele de contact ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova (invatamant de stat de masa si  special, invatamant particular) ;unitati de invatamant vocational;unitati de invatamant  cu frecventa redusa;unitati de invatamant “A II-a sansa”; unitati de invatamant ce ofera servicii “ Scoala dupa scoala ”(avizate de catre ISJ Prahova);Centrul de Excelenta.
 2. Statistici privind aprobarea/realizarea  planului de şcolarizare 2015-2016;
 3. Normative referitoare la funcţionarea personalului didactic-auxiliar si nedidactic în sistemul de învăţământ;
 4. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit 2014-2015;metodologia de acordare a gradatiilor de merit a a anului scolar in curs;
 5. Programe  naţionale de sprijin pentru elevi (rechizite scolare gratuite ;Euro 200 -pt. achizitionare calculatoare; manuale scolare in  inv. obligatoriu; manuale scolare cls. XI, XII;  bani de liceu; bani pt. scoala  profesionala; laptele si cornul; decontare transport elevi-);

-Legislatia care sustine programele de sprijin;

-Lista beneficiarilor acestor programe in judetul Prahova

III. Curriculum

 1. Planuri-cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ;
 2. Lista manualelor avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Stiințifice;
 3. Structura anului şcolar în curs- OMECS 4496/2015 modificat cu OMECS 5079/31.08.2015;
 4. Graficul desfăşurării consfătuirilor judeţene/cercurilor metodice  pe discipline si domenii;
 5. Arondarea si desfasurarea cercurilor pedagogice;
 6. Lista profesorilor metodişti şi a membrilor consiliilor consultative; legislatia si reglementarile MECS care sustin activitatea profesorilor metodisti;
 7. Aspecte urmarite in activitatea   de inspecţia speciala/curenta /I.S.G.E.I- OMECS 5547/06.10.2015 ;descriptori de calitate urmariti in acord cu Legea 87/2006; legislatia care sustine aceste activitati-OMECS 5547/06.10.2015; - HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant;-HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar
 8. Regulamente / metodologii şi grafice privind organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obtinute la Olimpiadele si concursurile scolare;
 9. Metodologii şi calendare privind organizarea examenelor naţionale -reglementări legale privind admiterea în învăţământul liceal/privind examenul de bacalaureat;
 10. Rezultatele examenelor nationale -an scolar 2015-2016 (Evaluarea Nationala 2016)
 11. Invatamant particular si alternative educationale; legislatia care sustine  aceasta forma de invatamant.
 12. Invatamant pentru minoritati; legislatia care sustine aceasta forma de invatamant.
 13. Invatamant special; legislatia care sustine aceasta forma de invatamant.
 14. Oferta de formare a Casei Corpului Didactic Prahova.

IV. Management

IV.1. Management Instutitonal-

– Graficul unic de inspecţie şcolară;

-Aspecte urmarite in activitatea   de inspecţie tematica/I.S.G.E.I- OMECS 5547/06.10.2015 ;

-Descriptori de calitate urmariti, in acord cu Legea 87/2006; legislatia care sustine aceste activitati: HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant;-HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  in invatamantul preuniversitar.

IV.2. Resurse umane

  1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, dictice auxiliare şi nedidactice, la nivelul judeţului Prahova –an scolar 2015-2016;
  2. Dezvoltarea resurselor umane;legislatia in vigoare ;graficul de activitati desfasurate de catre inspectorii ISJ Prahova in vederea punerii in aplicare a legislatiei in vigoare;
  3. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  4. Lista posturilor didactice rezervate/ vacante conform etapelor prevăzute în calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  5. Graficul şedinţelor publice de repartizare a posturilor didactice.

IV.3. Dezvoltarea resurselor umane;

-          legislatie;graficul de activitati desfasurate de catre inspectorii ISJ Prahova in vederea punerii in aplicare a legislatiei in vigoare.

IV.4. Activitati extracurriculare;activitati de educatie permanenta-legislatia care sustine aceste activitati; graficul activitatilor.

IV.5 Programe şi  proiecte cu finanţare europeană derulate- legislatia care sustine aceste activitati; lista proiectelor in care este implicat ISJ Prahova.

V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă

 1. Resursele financiare ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova;
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar;
 3. Bilanţ contabil şi execuţie financiară;
 4. Planul anual de achizitii;
 5. Rezultate ale licitatiilor.

VI. AUDIT

-Aspecte urmarite in misiunile de audit financiar;

-Planul anual de audit public intern;

VII. Juridic

-portalul instantelor de judecata- portal.just.ro

-echivalari acte studii-lista documentelor necesare;

-Colegiul de disciplina de pe langa ISJ Prahova-Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului de disciplina de pe langa ISJ  Prahova-OMECTS  3866/02.05.2012;

VIII. Tehnic-

-procedura MECS pt. aprobarea schimbarii de destinatie a imobilelor (constructii,teren) ale unitatilor de invatamant ;

-Achizitii prin SEAP –legislatie specifica- OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; notificari ANRMAP;

-acces catre SEAP  :   www.e-licitatie.ro

IX. Secretariat – Registratură

-Program de lucru ; date de contact institutie;

-Lista documentelor  necesare eliberarii duplicatelor pentru acte de studii;procedura de urmat.

-Lista documentelor necesare persoanelor  care pleaca in strainatate; formulare ; procedura de urmat;

- nomenclatorul  arhivistic -termene de păstrare a documentelor primite sau elaborate de minister, unităţi şcolare şi alte unităţi subordonate.

Arhiva

REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care funcționează în anul școlar 2017- 2018

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ – Avizarea programelor pentru disciplinelor opționale cuprinse în curriculumul la decizia școlii


- RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

Prezentare_RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2016 – 2017

Ghidul candidatului – Admiterea in invatamantul liceal si profesional cu durata de 3 ani, 2016
Tabel nominal cuprinzand punctajele candidatilor înscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit – sesiunea 2016
LISTA PERSONAL ISJ Prahova in anul scolar 2015-2016
Rezultate contestatii – Examen bilingv – mai 2016


Loturile judetului Prahova la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare

Unitati de invatamant particulare din judetul Prahova acreditate/autorizate la data de 1 aprilie 2016

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN SEMESTRUL I, ANUL SCOLAR 2015 – 2016

Raport privind activitatea Casei Corpului Didactic Prahova pe semestrul I 2015-2016

RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI PRAHOVEAN IN ANUL SCOLAR 2014-2015


SUBIECT
IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI
Ministerul Educatiei Nationale lanseaza în consultare publica proiectul legii manualului scolar. Documentul este disponibil mai jos, alaturi de expunerea de motive. Sugestiile, propunerile si opiniile celor interesati pot fi trimise pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

21.09_Expunere de motive_LMS
21.09_Proiect_Legea manualului_0

Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 5.062/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizarii auxiliarelor didactice în unitatile de învatamânt preuniversitar
Ordinul ministrului Educatiei Nationale nr. 5.061/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologarii utilizarii mijloacelor de învatamânt în învatamântul preuniversitar

HOTARARE INTRERUPERE CURSURI 20-21 septembrie 2017
RETEAUA unitatilor de învatamânt de stat care functioneaza în anul scolar 2017- 2018
RETEAUA unitatilor de învatamânt particulare care functioneaza în anul scolar 2017- 2018
Numarul de clase si elevi va suporta modificari pana la sfarsitul lunii septembrie, cand va fi finalizata situatia statistica de inceput de an scolar
Programul Centrului special de inscriere pentru elevii din alte judete- ADMITERE LA LICEU
Bacalaureat sesiunea speciala 2017
Graficul privind sustinerea inspectiilor speciale la clasa si al probelor practice, pentru Concursul National de Ocupare a Posturilor Vacante/ Rezervate/ Catedrelor Rezervate – Sesiunea 2017
PRECIZARI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE SESIUNEA 2017

GHIDUL CANDIDATULUI 2017-2018
- ADMITEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL LICEAL DE STAT -ADMITEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT CU DURATA DE 3 ANI
- ADMITEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL DUAL
Metodologie privind evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti

SESIZAREA NEREGULILOR SAU DISFUNCTIONALITATILOR LA EXAMENELE NATIONALE SE POATE FACE PRIN :
TEL VERDE NATIONAL: 0800801100 – Telefon gratuit la care cetatenii pot semnala neregulile aparute in organizarea si desfasurarea concursului.
De asemenea, eventualele fapte de cooruptie pot fi semnalate

TELVERDE AL INSPECTORATULUI SCOLAR 0800816244


SIMULARE EXAMENE NATIONALE MARTIE 2017
Calendarul simularii:
13 martie 2017 Limba si literatura romana – proba scrisa
(clasa a VIII-a);                                                                               Limba si literatura romana – proba scrisa Ea
(bacalaureat clasele a XI-a si a XII-a);
16 martie 2017 Matematica – proba scrisa (clasa a VIII-a)
Matematica/Istorie – proba scrisa a profilului,
proba Ec(bacalaureat –clasele a XI-a si clasele a XII-a)
17 martie 2017      Proba scrisa la alegere a profilului si specializarii,
proba Ed             (bacalaureat –clasele a XII-a)
31 martie 2017 Afisarea rezultatelor

-    Ordin_modificare_ordin_simulari_3150_2017 final
OMENCS 3004_04012017 privind organizarea simularii_EN cls a-VIII-a si BAC 2016-2017
Modele de subiecte

Gradatie de merit sesiunea 2017

-ORDIN Nr. 3.252 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2017
-ORDIN Nr. 3252/2017 din 14 februarie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.161/2016

-Ordinul ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

Concursul de selectie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului National de Experti în Management Educational, sesiunea 2017, seria a XI-a
– Lista candidatilor admisi in etapa de selectie online a cadrelor didactice in vederea constituirii Corpului National de Experti in Management Educational

Proiectele de programe scolare pentru clasele V-VIII, lansate în consultarea specialistilor si practicienilor

Consultarea se va derula in perioada 27 ianuarie-13 februarie 2017.