Formare continuă

OMEN nr. 4.910/23.08.2019 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 737/ 9.09. 2019.


DEFINITIVATUL – PRIMA TREAPTĂ ÎN EVOLUŢIA CARIEREI DIDACTICEOrdinul MECS nr. 5439 pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011


Examenului național de definitivare în învățământ

Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016

OMECS nr. 5558/27.10.2015 de aprobare a programelor pentru susținerea examenului național de definitivare în învățământ

OMECS nr. 5287/23.09.2015 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de      definitivare în învățământ

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2015-2016


Grade didactice

Detalii inscriere grade didactice


Echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Ordinul MECS nr. 5480